bernia [El Pla Parcial Anibits-Margequivir no acredita la disponibilitat de recursos hídrics]

bernia

Imatge de la Serra de Bèrnia on l’Ajuntament de Callosa vol construir una macrourbanització amb camp de golf