El Pla Parcial Anibits-Margequivir no acredita la disponibilitat de recursos hídrics

La Plataforma Callosa Sostenible i la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat, denuncien públicament que el projecte de construcció d’una urbanització, dos camps de golf i un hotel en plena Serra de Bèrnia no compta amb l’aigua suficient per al seu manteniment, la qual cosa posa en greu perill la supervivència del municipi de Callosa d’en Sarrià, dels seus habitants i de la seua agricultura. Ambdós col·lectius han presentat un Recurs de Reposició contra l’aprovació del projecte.

A més, l’Ajuntament i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer realitzen un càlcul incorrecte de les dades per a donar llum verda a l’execució del projecte.

El passat 10 d’agost l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià va aprovar definitivament del Pla Parcial del sector 14 «Anibits-Margequivir». El projecte contempla la construcció de 2178 habitatges, un camp de golf de 18 clots i un altre camp de golf de pràctiques. A més d’un hotel i un aparcament.

Després d’estudiar la documentació queda demostrat el Pla parcial del sector 14 «Anibits-Margequivir» no disposa dels recursos hídrics suficients per a la seua execució.

Per una part, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no es pronuncia expressament sobre l’existència d’aigua suficient per abastir a la població, ja que la resolució del 18 de juliol del 2011 de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no es tracta en puritat “d’un pronunciament exprés sobre la disponibilitat de recursos hídrics” i més quan aquesta Resolució fa una important salvetat: “sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente, en su caso, se deben obtener de este Organismo”, al mateix temps que fa constar l’existència de dos Informes amb caràcter desfavorable (21 de novembre de 2008 i 1 d’octubre de 2010). Aquesta resolució, a més, aclareix al final que: “el presente escrito no presupone autorización administrativa para realizar obras”. Observeu que diu “el present escrit” i no es refereix a ell com un “informe” i, a més, reconeix implícitament que no és l’informe obligatori que en el seu cas pressuposaria l’autorització de la CHX per a realitzar obres. És a dir, no es pot dir clarament que es disposa d’un pronunciament exprés de l’òrgan de conca sobre la disponibilitat de recursos hídrics.

D’altra banda, la Resolució de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de data 18 de juliol de 2011 relativa al sector Anibits-Margequivir conté greus omissions i una valoració inadequada dels recursos hídrics necessaris:

1. Aquesta Resolució assenyala que: “el consumo actual del municipio de Callosa d’en Sarrià está en torno a los 1.745.600 m3 al año, que sumando a la demanda generada por la actuación objeto del presente informe da una demanda de 2.121.223 m3 al año, lo cual es inferior a la demanda estimada por este organismo para el año 2015 que es de unos 2.143.500 m3 al año, por lo que se deduce que el incremento de demanda previsto puede ser atendido desde el origen propuesto”.

2. Aquest paràgraf conté un raonament amb una conclusió errònia, a la qual s’ha arribat sobre la base de dues premisses falses, ja que, d’una banda, la demanda futura generada pel Sector Anibits-Margequivir s’afegeix a la demanda present del nucli de Callosa i, per una altra banda, el càlcul de les necessitats hídriques del Sector Anibits-Margequivir s’ha calculat molt a la baixa i sense tindre en compte altres consums (per exemple l’hotel i el camp de golf de pràctiques).

2.1. La demanda present, amb la població actual, xifrada en 7.888 habitants (segons l’INE) no té res a veure amb la demanda futura, amb independència que es construesca o no construesca la urbanització del sector Anibits-Margequivir.

El Pla General d’Ordenació Urbanística xifra en 23.166 habitants la població futura del municipi (dels quals 4574 serien els habitants del sector Anibits-Margequivir). És evident que si 7888 habitants actuals consumeixen al voltant dels 1.745.600 m3 l’any, completada la construcció de les urbanitzacions previstes es sobrepassarà amb escreix la demanda estimada per la CHJ que és de 2.143.500 m3 l’any.

Si es compleixen els plans de l’ajuntament, quan la urbanització del sector Anibits-Margequivir s’haja construït, ja estaran construïdes en el municipi les següents urbanitzacions, totes elles amb tràmits administratius més avançats que el Sector Anibits-Margequivir: Urbanització Santa Clara (anterior al PGOU), urbanització Almèdia (anterior al PGOU), urbanització Sierra Verde (anterior al PGOU), Sector Pinets, Planet, Armaig, Centre Hípico, l’Ofra i La Rodeta.

Totes aquestes urbanitzacions, que previsiblement, per la seua situació administrativa, han de resoldre’s abans que la corresponent al sector Anibits-Margequivir, generaran una població afegida a l’actual de Callosa d’en Sarrià que no ha sigut quantificada al considerar si la demanda hídrica del sector Anibits-Margequivir pot ser atesa o no amb els recursos disponibles.

2.2. En quantificar el consum anual d’aigua del sector Anibits-Margequivir s’han considerat els 2178 habitatges a 2,1 habitants per habitatge serien 4574 habitants i 225 litres/dia per habitant, amb la qual cosa, la CHX estima el consum en 375.623 m3 a l’any (2.121.223 m3 l’any menys els 1.745.600 m3 a l’any que actualment es consumeixen).

En aquest càlcul, s’han omés altres consums:

  • Els de l’Hotel compost per 60 viles i 80 habitacions (a 320 habitants/dia generarien un consum de 26.280 m3 a l’any).
  • Els de l“Àrea lúdico-esportiva”, amb locals comercials i de restauració: Consum no quantificat.
  • Els jugadors de golf que no visquen en la urbanització ni estiguen allotjats en l’hotel també generaran un altre consum no quantificat.
  • Els 1500 treballadors estimats per l’ajuntament en la seua nota de premsa (si no són tots residents en Callosa d’en Sarrià) també generaran un consum d’aigua durant la seua jornada laboral que tampoc ha sigut quantificat.

3. Per una altra banda, les necessitats de recurs hídric per als camps de golf estimades en la Resolució de la CHX de 18 de juliol de 2011 no s’ajusten a la realitat, ja que, d’una banda, no només es tracta d’un camp de golf, sinó de dos i, per altra, el volum d’aigua necessari per al reg és molt més gran que el calculat.

3.1. La Resolució no preveu en cap moment l’existència d’un segon camp de gol (“Camp de pràctiques”) que figura en el projecte i, per tant, també necessitarà reg.

3.2. El consum d’aigua per a reg d’un camp de golf (segons nombrosa literatura tècnica sobre això) està calculat en uns 500.000 m3 a l’any, per a camps de golf de 18 forats i entre 40 i 50 Ha de superfície. El camp de golf referenciat disposa també de 18 forats, però té 60 Ha de superfície, de manera que, segons aquests barems tècnics, necessitaria un volum d’aigua superior als 600.000 m3 anuals.

3.3. A més, segons l’estudi paisatgístic, apareixen diversos estanys dins del camp de golf, que també han de disposar d’una quantitat considerable d’aigua no quantificada i, a més, hi haurà pèrdues d’aigua per filtracions i evaporació.

3.4. Si considerem que en aquesta resolució de la CHX, únicament s’estima en 273.000 m3 anuals el recurs hídric necessari per al camp de golf, tenim que aquesta quantitat només suposa el 45% del consum real d’aquest camp de golf i, a més, s’ha eludit quantificar les necessitats hídriques del camp de golf de pràctiques i dels estanys.

Així doncs, tenint en compte que el document redactat per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (afegit a l’expedient i document imprescindible per a l’aprovació d’aquest pla parcial) conté greus omissions, càlculs incorrectes i una valoració inadequada sobre la disponibilitat de recursos hídrics, la resolució d’aprovació del pla parcial es tractaria, per tant, d’un acte nul de ple dret (art. 62. de la Llei 30/1992).

Callosa d’en Sarrià, 21 de setembre del 2011
Nota de premsa