La Comissió Europea intervindrà per a estudiar les irregularitats denunciades en el PAI

Nota de premsa

La Comissió de Peticions del Parlament Europeu sol·licitarà a les autoritats espanyoles informació sobre el Pla urbanístic que pretén la construcció de 2178 habitatges, dos camps de golf, un hotel i un aparcament en una zona declarada d’especial Protecció per a les Aus i Lloc d’Interès Comunitari en la Serra de Bèrnia. Les autoritats competents hauran de tirar endavant amb el projecte només després d’haver comprovat si afecta la integritat del lloc negativament.

Així com han vingut denunciant la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat i la Plataforma Callosa Sostenible, el projecte de macro-urbanització del sector Anibits-Margequivir, aprovat per l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, incompleix diverses directives europees. Tres quartes parts del terreny del PAI estan catalogades com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA “Muntanyes de la Marina”), inclosa dins de la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea. A més, la zona també és un Lloc d’Interès Comunitari (LIC “Serres de Bèrnia i el Ferrer”). Per això el Parlament Europeu demana els informes necessaris a les autoritats espanyoles per a estudiar si està incomplint-se la legislació europea en aquest PAI.

Ambdós col·lectius enviaren aquesta denuncia al Parlament Europeu fa quasi un any, i ara es mostren satisfets de que aquest organisme s’haja posat en marxa doncs “són moltes les irregularitats que hi ha en aquest projecte”.

La Comisión Europea intervendrá para estudiar las irregularidades denunciadas en el PAI de Callosa d’en Sarrià

LIC - ZEPA

Término municipal de Callosa d’en Sarrià. En naranja LICs y ZEPAs. Delimitado en amarillo el Plan Parcial del Sector Anibits-Magerquivir.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitará a las autoridades españolas información sobre el Plan urbanístico que pretende la construcción de 2178 viviendas, dos campos de golf, un hotel y un aparcamiento en una zona declarada de especial Protección para las Aves y Lugar de interés Comunitario en la Serra de Bèrnia. Las autoridades tendrán que seguir adelante con el proyecto sólo después de comprobar que no afecta negativamente a la integridad del lugar.

Tal como han venido denunciando la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat y la Plataforma Callosa Sostenible (www.callosasostenible.com), el proyecto de macro-urbanización del sector Anibits-Margequivir, aprobado por el Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, incumple diversas directivas europeas. Tres cuartas partes del terreno del PAI están catalogadas como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA “Muntanyes de la Marina”), incluida dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Además, la zona también es un Lugar de Interés Comunitario (LIC “Serres de Bèrnia i el Ferrer”). Por estos motivos la Comisión Europea pedirá los informes necesarios a las autoridades españolas para estudiar si se está incumpliendo la legislación europea en este PAI.

El proyecto no tiene en cuenta la clasificación del territorio como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ni, por tanto, su protección, con lo que incumple lo establecido en la legislación europea, ya que se ha omitido la clasificación del espacio como ZEPA y no se ha hecho ni un mínimo estudio sobre las afecciones.

No sólo eso, sino que el Ayuntamiento reconoce que no se han valorado los efectos como zona ZEPA en la contestación de las alegaciones presentadas contra el proyecto, en las que afirma que: “El Estudio Ambiental de Afecciones realizado considera tanto la presencia de hábitats, en tanto que LIC, como la de determinada avifauna de interés particular”. El ayuntamiento sometió a información pública un documento no actualizado a sabiendas de que tanto legalmente como por orden expresa de la Conselleria y de la Declaración de impacto ambiental del Plan General debería contener el estudio sobre las afecciones a la Red Natura 2000 (LICs y ZEPAs). Al no tener en cuenta la existencia de la ZEPA “Muntanyes de la Marina”, el estudio ambiental no ha analizado las repercusiones del plan parcial sobre dicha ZEPA, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CEE.

Por otra parte, no se acredita la protección de los hábitats prioritarios contenidos en el Lugar de Interés Comunitario (LIC “Serres de Bèrnia i el Ferrer”): El espacio donde se pretende la actuación, contiene dos hábitats de interés comunitario de carácter prioritario: 6110 “Prados calcáreos o basófilos de Alysso- Sedion albi” y 6220 “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea”.

Igualmente, no se han tomado medidas para proteger al águila azor perdicera. El Proyecto oculta deliberadamente tanto la “vulnerabilidad” del águila azor perdicera como su presencia en la zona. En la zona donde pretende desarrollarse el proyecto nidifica el Águila azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), catalogada como vulnerable en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas (Decreto 32/2004), y como vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas). Además, el águila perdicera figura con el nº 66 dentro del Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, Directiva del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves silvestres.

El Ajuntament de Callosa d’en Sarrià ha incumplido el derecho comunitario por exponer a información pública y aprobar un proyecto de urbanización de más de 2000 viviendas y dos campos de golf sobre un espacio que es ZEPA y LIC.