L’Ajuntament de Callosa aprova un projecte urbanístic ple d’irregularitats

La plataforma Callosa Sostenible i la Coordinadora d’Estudis Eòlics denuncien que el complex turístic (pla parcial Anibits-Margequivir) que va aprovar ahir el ple de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià està ple d’irregularitats i incompliments legals, i a més, és un atemptat ecològic contra la Serra de Bèrnia.

Davant l’acord per part de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, en Plenari del 27 de juliol, on es va “aprovar el Pla Parcial del sector número 14 Anibits-Margequivir” i havent presentat amb anterioritat més de 500 al·legacions, la Coordinadora d’Estudis del Comtat i la plataforma Callosa Sostenible, denuncien públicament que el citat projecte no compleix la legislació vigent en diverses matèries, provoca indefensió dels veïns i veïnes del municipi, i és un atemptat ecològic contra els recursos naturals de la comarca de la Marina Baixa:

 • El territori sobre el que es pretén instal·lar el projecte es en més del 70% Lloc d’Interés Comunitari (LIC), amb hàbitats de caràcter prioritari, i Zona d’Especial protecció per a les aus (ZEPA). A més, està reconegut per la Generalitat Valenciana la presència d’exemplars d’una espècie vulnerable, l’àguila de panxa blanca, així com altres espècies incloses en l’Anex I de la Directiva d’Aus.
 • L’Ajuntament, en les contestacions de les al·legacions presentades en octubre del 2010, que van ser més de 600, reconeixia que no havia valorat els efectes com a zona ZEPA, pel que hem de considerar que s’ha fet un estudi ambiental incomplet, desfasat en el temps i que no s’ajusta a la exigència legal.
 • Prèviament, el 16 de juny del 2005, s’havia exposat a informació pública un anterior projecte del Pla Parcial d’aquest sector que després es va aprovar en acord plenari de l’Ajuntament amb data 24 de gener de 2006. Esta aprovació es va realitzar sense que s’hagués dictat prèviament la Declaració d’Impacte Ambiental del projecte.
 • L’Ajuntament ha aprovat ara un Pla Parcial molt similar en les seues característiques a l’anul·lat judicialment per una sentència del TSJV amb data del 30 d’abril del 2009.
 • En la informació pública, el projecte no va estar acompanyat del corresponent Estudi d’Impacte Ambiental. Únicament contenia un estudi específic sobre les afeccions de la zona LIC però no sobre la zona ZEPA.
 • No existeix estudi d’afecció sobre el hàbitats prioritaris continguts en la zona LIC.
 • L’Estudi específic ocultava la presència de l’àguila de panxa blanca i la seua classificació com a vulnerable ni conté mesures de protecció.
 • El projecte exposat a informació pública no contenia estudi d’alternatives ni estudi de sostenibilitat econòmica.
 • No existeix estudi econòmic ni del grau d’acceptació de la població.
 • El Pla Parcial no acredita la disponibilitat de recursos hídrics.
 • El previsible creixement de la població en el municipi de Callosa d’en Sarrià no justifica la construcció de tantes vivendes ni existeix necessitat de més camps de golf en al comarca.

El 22 de novembre de 2010, es va presentar un Recurs Potestatiu de Reposició contra l’acord per part de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, en Plenari del 27 d’octubre, on es va “aprovar provisionalment el Pla Parcial del sector número 14 Anibits-Margequivir amb la seua documentació adjunta”. Aquest recurs no ha estat respost per l’Ajuntament, fet que no s’ajusta a dret i provoca indefensió dels ciutadans.

A més a més, el 19 de novembre de 2010, davant l’aprovació parcial d’aquest Pla, es va presentar denúncia davant la Comissió europea i davant el parlament europeu per incompliment del dret comunitari en haver estat incomplert allò establert en diverses directives europees respecte a la conservació d’un espai natural que és Lloc d’interés Comunitari i Zona d’Especial Protecció per a les Aus. El procediment derivat d’aquesta denúncia està obert en ambdós organismes europeus i, per tant, considerem que no es pot procedir a l’aprovació definitiva fins que ambdues institucions determinen que no s’han vulnerat les Directives europees.

L’Ajuntament de Callosa, en haver actuat il·legalment i sense respectar la legislació europea quant a la protecció de la Xarxa natura 20000, una vegada més, ens obliga a presentar un recurs contenciós administratiu i a judicialitzar l’urbanisme d’aquest municipi, oblidant-se que hauria de ser l’ajuntament el primer que donara exemple amb una política ambiental encaminada a defensar els espais naturals tan preuats i reconeguts internacionalment dels quals disposem.

A continuació es detallen alguns del fonaments de dret vulnerats en aquest acord plenari de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarià, que són els següents:

 • No hi ha resposta al Recurs Potestatiu de Reposició presentat en novembre de 2010 per la Coordinadora d’Estudis Eòlics.
 • No es té en compte la classificació del territori com a zona ZEPA ni, per tant, la seua protecció.
 • No s’acredita la protecció dels hàbitats prioritaris continguts en el Llic.
 • No s’han pres mesures per a protegir a l’àguila de panxa blanca (águila azor perdicera).
 • El projecte no s’ha sotmès a avaluació d’impacte ambiental.
 • En la informació pública, el projecte no va estar acompanyat del corresponent Estudi d’Impacte Ambiental.
 • El projecte exposat a informació pública no contenia estudi d’alternatives.
 • El projecte exposat a informació pública no contenia estudi de sostenibilitat econòmica.
 • El document exposat a informació pública no incloïa el resultat del procés de participació pública.
 • No existeix estudi econòmic ni del grau d’acceptació de la població.
 • El Pla Parcial no acredita la disponibilitat de recursos hídrics.
 • No està suficientment motivada la necessitat de situar aquest projecte específicament sobre aquest territori.
 • No s’acredita que la pràctica de l’esport de golf siga prevalent sobre la conservació de la biodiversitat.
 • La millora paisatgística plantejada és innecessària.

Per tot l’exposat, la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat i la plataforma Callosa Sostenible demanen l’anulació de la resolució d’aprovació del Pla Parcial del sector Anibits-Margequivir.

Callosa Sostenible
Web: www.callosasostenible.com
Email: info@callosasostenible.com
Telèfon: 670 690 836

Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat
Web: www.zona14.org
Email: elcomtat@gmail.com
Telèfon: 668 878 00

Emplaçament del PAI Anibits-Margequivir

Emplaçament del PAI Anibits-Margequivir