MOCIÓ PRESENTADA PER CAROLINA PUNSET I PACA SEVILA

Les regidores de l’Ajuntament d’Altea, Carolina Punset (CIPAL) i Paca Sevila (Independent), presenten al Plenari de la Corporació Municipal la següent moció per al seu debat i aprovació:

L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, per unanimitat dels tres grups municipals que ho integren –PP, PSOE i BLOC- ha aprovat de forma provisional un macroprojecte urbanístic denominat Pla Parcial del Sector 14 Anibits-Margequivir, pel qual es vol urbanitzar una superfície de 1.675.579 m2 de sòl que limita amb el terme municipal d’Altea per a la construcció de 2.178 xalets, 50 viles residencials, un camp de golf de 18 clots i un hotel. Tot això, a més, en una zona declarada Lloc d’Interès Comunitari (LIC) com és el de la Serra Bèrnia-Ferrer i a poca distància d’un altra àrea d’especial protecció com és la zona humida del Riu Algar.

En un moment de gravíssima crisi econòmica a nivell mundial en la qual el mercat immobiliari pràcticament s’ha enfonsat per la sobresaturació de l’oferta, i on els propis inversors abandonen els projectes urbanístics mastodóntics –com demostra el fet que l’Agent Urbanitzador inicial del projecte callosí hagi desistit de portar-lo a terme-, l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià “conscient de la necessitat (demandes) de nous desenvolupaments turístics” vol promoure directament una brutal agressió ecològica contra la comarca que serà, a més (i solament caldria mirar les “ciutats fantasmes” irlandeses), un negoci ruïnós i suïcida.

Per altra costat, encara que el macroprojecte es vol desenvolupar en el municipi de Callosa, s’aproxima al màxim al terme d’Altea perquè pretén canalitzar les aigües negres residuals de més de 5.000 hipotètics residents a la nostra depuradora i regar, a més, els prop de 100.000 m2 del camp de golf amb les aigües depurades d’Altea. Callosa preserva en el seu Pla General d’Ordenació Urbana la gairebé totalitat del seu terme municipal com sòl agrícola i, utilitzant el símil tan gràfic i tan cert del “de La gallina de dalt pixa a la de baix”, ens vol abocar les seves aigües negres a una depuradora –la d’Altea- que es troba ara ja col·lapsada i incapaç de donar servei a la totalitat del nostre municipi, on encara hi ha zones que no estan connectades.

En el Plenari de l’Ajuntament d’Altea de fa dos mesos ja demanava a tots els grups municipals d’Altea que tenen representació en l’Ajuntament de Callosa que fessin les gestions necessàries amb els membres dels seus respectius partits perquè abandonessin un projecte que considerem un autèntic atemptat ecològic en una de les zones mediambientalment més valuoses de la Marina Baixa, a més d’irresponsable perquè contravé les bases del Pla Estratègic Territorial –en procés d’elaboració per part de la Conselleria de Territori- on la planificació urbanística i territorial deixi de ser qüestió particular de cada Ajuntament si afecta al conjunt de la comarca, com és el cas.

Resultaria també paradoxal que mentre alguns partits d’Altea van abandonar definitivament la idea de construir una macro urbanització entorn del riu Algar, ara toleren que ens construisquen altra de semblant a pocs metres de la qual es volia fer. Resulta molt difícil defensar a Altea la preservació de l’Algar i del paisatge de l’horta que li envolta i s’accepti, en canvi, que s’urbanitzi de manera salvatge a les seves portes. Coherència, senyores i senyors, coherència.

Per tot l’exposat se sol·licita del Ajuntament alteà l’adopció dels següents acords:

1) Demanar a l’Ajuntament de Callosa la retirada immediata del macroprojecte urbanístic en la partida de Margequivir.

2) Mostrar la negativa rotunda de l’Ajuntament d’Altea a acceptar que les infraestructures d’aigües residuals vengen a parar a la depuradora d’Altea i que el camp de golf es pugui regar amb les aigües depurades d’Altea.

3) Que l’Ajuntament d’Altea es personi com part interessada en l’expedient per a poder al·legar en tot el procés de la seva tramitació.

4) Instar a la Conselleria de Territori i Habitatge que informi negativament respecte a l’expedient de l’esmentat Pla Parcial.

No obstant això el Plenari, amb el seu superior criteri, acordarà el més oportú.

Altea, 29 de novembre de 2010.

Article extret de L’expressió d’Altea