PRESENTAT UN RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ CONTRA EL PLE QUE APROVA EL PLA PARCIAL ANIBITS-MARGEQUIVIR DE CALLOSA D’EN SARRIÀ

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat denuncia en aquest escrit totes les irregularitats que suposa l’aprovació provisional d’aquest Pla Parcial

Davant l’acord per part de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, en Plenari del 27 d’octubre, on es va “aprovar provisionalment el Pla Parcial del sector número 14 Anibits-Margequivir amb la seua documentació adjunta” i havent presentat amb anterioritat més de 500 al·legacions, la Coordinadora d’Estudis del Comtat, per petició de la Plataforma Callosa Sostenible, ha presentat ara un Recurs Potestatiu de Reposició contra el citat acte per entendre que el mateix no s’ajusta a dret i provoca indefensió dels ciutadans davant fets com:

* El territori sobre el que es pretén instal·lar el projecte es en més del 70% Lloc d’Interés Comunitari (LIC), amb hàbitats de caràcter prioritari, i Zona d’Especial protecció per a les aus (ZEPA). A més, està reconegut per la Generalitat Valenciana la presència d’exemplars d’una espècie vulnerable, l’àguila de panxa blanca, així com altres espècies incloses en l’Anex I de la Directiva d’Aus.

* Prèviament, el 16 de juny del 2005, s’havia exposat a informació pública un anterior projecte del Pla Parcial d’aquest sector que després es va aprovar en acord plenari de l’Ajuntament amb data 24 de gener de 2006.

* Esta aprovació es va realitzar sense que s’hagués dictat prèviament la Declaració d’Impacte Ambiental del projecte.

* La sentència del TSJV amb data del 30 d’abril del 2009 va anul·lar el Pla Parcial.

* L’Ajuntament, sobre el mateix territori, va preparar un nou Pla Parcial (similar a l’anul·lat judicialment) que per Resolució de l’Alcaldia de Callosa d’en Sarrià amb data 23 d’agost del 2010, s’exposà a informació pública.

* En la informació pública, el projecte no va estar acompanyat del corresponent Estudi d’Impacte Ambiental. Únicament contenia un estudi específic sobre les afeccions de la zona LIC però no sobre la zona ZEPA.

* No existeix estudi d’afecció sobre el hàbitats prioritaris continguts en la zona LIC.

* L’Estudi específic ocultava la presència de l’àguila de panxa blanca i la seua classificació com a vulnerable ni conté mesures de protecció.

* El projecte exposat a informació pública no contenia estudi d’alternatives ni estudi de sostenibilitat econòmica.

* No existeix estudi econòmic ni del grau d’acceptació de la població.

* El Pla Parcial no acredita la disponibilitat de recursos hídrics.

* El previsible creixement de la població en el municipi de Callosa d’en Sarrià no justifica la construcció de tantes vivendes ni existeix necessitat de més camps de golf en al comarca.

A més, en la Resolució del Plenari de l’Ajuntament del passat 27 d’octubre, s’adverteix que es tracta d’un ”acte de tràmit davant el que no cap recurs algun”, cosa que no és certa ja que l’acord plenari posa fi a la via administrativa i, per tant, és contraria a dret la pretensió de que no es puga recórrer aquest acord.

L’Ajuntament, en les contestacions de les al·legacions presentades, que han sigut un total de 648, reconeix que no ha valorat els efectes com a zona ZEPA pel que hem de considerar que es tracta d’un estudi ambiental incomplet, desfasat en el temps i que no s’ajusta a la exigència legal.

En el document adjunt es detallen els fonaments de drets vulnerats en aquest acord plenari de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarià, que són els següents:

· PRIMER. És legítima la presentació de recurs potestatiu de reposició.

· SEGON. No es té en compte la classificació del territori com a zona ZEPA ni, per tant, la seua protecció.

· TERCER. L’ajuntament reconeix que no s’han valorat els efectes com a zona ZEPA.

· QUART. No s’acredita la protecció dels hàbitats prioritaris continguts en el Llic.

· CINQUÈ. No s’han pres mesures per a protegir a l’àguila de panxa blanca (azor perdicera).

· SISÈ. El projecte contempla la construcció de 2178 habitatges, un camp de golf de 18 clots i un altre camp de golf de pràctiques. No obstant això, no s’ha sotmès a avaluació d’impacte ambiental.

· SETÈ. En la informació pública, el projecte no va estar acompanyat del corresponent estudi d’impacte ambiental.

· VUITÈ. No es pot validar un estudi d’impacte ambiental d’un altre projecte per a aplicar-ho a aquest projecte.

· NOVÈ. El projecte exposat a informació pública no contenia estudi d’alternatives.

· DESÈ. El projecte exposat a informació pública no contenia estudi de sostenibilitat econòmica.

· ONZÈ. El document exposat a informació pública no incloïa el resultat del procés de participació pública.

· DOTZÈ. No existeix estudi econòmic ni del grau d’acceptació de la població.

· TRETZÈ. El Pla Parcial no acredita la disponibilitat de recursos hídrics.

· CATORZÈ. El termini d’exposició a informació pública de l’estudi d’impacte ambiental ha de ser de trenta dies o més i no d’un mes (és superior el de trenta dies ja que els festius no entren en el còmput).

· QUINZÈ. Estem davant un simulacre d’informació pública.

· SETZÈ. No està suficientment motivada la necessitat de situar aquest projecte específicament sobre aquest territori.

· DISETÈ. No acreditació que la pràctica de l’esport de golf siga prevalente sobre la conservació de la biodiversitat.

· DIVUITÈ. La millora paisatgística plantejada és innecessària.

Per tot l’exposat, la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat demana l’anulació de la resolució d’aprovació provisional del Pla Parcial del sector Anibits-Margequivir i, en conseqüència, es retrotraga l’expedient administratiu fins a l’inici de la fase d’exposició a informació públic